Sajtbisztró

Sajtbisztró villámjáték

26 perces olvasási idő

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Játék megnevezése.

Sajtbisztró villámjáték (továbbiakban Játék).

A Játék szervezője.

Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt.

székhely: 8200 Veszprém, Kistó u. 9.

képviseli: Kajdon Attila

(továbbiakban Szervező).

A Játék lebonyolítója.

Republic Group Communication Kft.

székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 51.;

képviseli: Barna Tamás, ügyvezető önállóan;

(továbbiakban Lebonyolító).

Játékos.

Az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Játékban részt vesz; 18 éven aluli személyek, vagy nem természetes személyek a Játékban nem vehetnek részt.

Nyeremény.

3 db Sajtbisztró által összeállított 4 000 Ft értékű Pannónia Mester sajtválogatás csomag, melyből mind a 3 darabot a Facebook játékosok között sorsolunk ki. A fotó illusztráció amely nem reprezentálja a sajtválogatás nyereményjáték termékeit.

A Játék időtartama és helyszíne.

2022. május 10. 10:00 perctől 2022. május 12. 23.59 percig, a Facebook felületén.

A Játék rövid ismertetése és menete.

A Játékba jelentkező személy a Játék időtartama alatt a Sajtbisztró Facebook profilján posztolt játék alatt, feltett kérdésre kommentben válaszol. Ezzel a kommentelő személy Játékossá válik és a jelen Játékszabályzat általa ráutaló magatartással elfogadottnak minősül.

A helyes választ adó Játékosok közül a Lebonyolító a Játék lezárultával kettő nyertest sorsol ki, akik jogosulttá válnak a nyereményeik átvételére. Fontos, hogy egy Játékos csak egyszer nyerhet a Játék során.

Az Ajándék kisorsolása, a nyertes értesítése.
Sorsolásra az alábbi időpontban kerül sor a Lebonyolító telephelyén zárt sorsolás keretében közjegyző részvétele nélkül: 2022. Május 13. 15:00

A sorsolások szoftver segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történnek a www.random.org internetes oldal igénybevételével.
A Játék során négy fő kerül kisorsolásra nyertes Játékosként, a helyes választ kommentként beküldők közül; tartaléknyertesek kisorsolása abban az esetben történik, ha a nyertes nem válaszol 2 napon belül Facebook privát üzenetben.

A Játékban nyertes Játékost a Lebonyolító Facebook direkt üzenetben, valamint kommentben értesíti 3 munkanapon belül.

A nyertes Játékos számára a kisorsolt nyereményt futárral vagy postai úton juttatja el a Szervező, kizárólag belföldi címre. A nyeremények kiküldésének várható időpontja a nyertesekkel történő egyeztetéstől függően: 2022. Május 20.

​​A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

Ha a nyertes Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át a futártól, úgy ezt követően a Nyereményre – korábbi, sikeres kapcsolatfelvétel ellenére sem – nem tarthat igényt.

Egyebek.

A Játékra tekintettel a Facebook és Instagram platformmal szemben igény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető, az esetlegesen érvényesített igényekre tekintettel a platformmal szemben Szervező áll helyt.

A jelen Játék nem az Instagram és Facebook támogatásával vagy kezelésével jött létre, a jelen Játék az Instagram és Facebook platformjától független, a promócióban az Instagram és a Facebook nem vesz részt.

A promóciót a Szervező és Lebonyolító saját kockázata és felelőssége mellett, az Instagram és Facebook platform részvétele nélkül bonyolítja le.

Az a Játékos, aki hamis adatokkal vesz részt a Játékban, vagy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, megzavarja azt, vagy a jelen Szabályzat bármely rendelkezését megsérti, a Játékból kizárásra kerül a Szervező vagy Lebonyolító egyoldalú döntésével.

A Játékból történő kizárással kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező és a Lebonyolító kizárják.

A Játékban nem vehetnek részt a Játék Szervezőjének és Lebonyolítójának tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő egyéb cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A Játék Szervezője és Lebonyolítója a Játékos által használt személyes adatok pontosságát és helyességét nem ellenőrzi és erre tekintettel velük szemben igényt a Játékos nem is érvényesíthet semmilyen jogcímen.

A nyereményként a Szervező, vagy a Lebonyolító által egyoldalúan meghatározott ajándék vagy annak elemei tekintetében a nyertes Játékos cserére vagy készpénzzel való helyettesítésre nem tarthat igényt.

Amennyiben a játékossá válás feltételei bármilyen okból meghiúsulnak, vagy a Játékos a Játékból kizárásra kerül, úgy az illető személy nem jogosult nyereményre, illetve – amennyiben a nyeremény számára tévesen már átadásra került – köteles azt a Szervező részére Szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni, illetve visszafizetni.

Adatkezelés és adatvédelem

A Játék lebonyolítása szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár, amely az Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) szabályaival, valamint a vonatkozó egyéb adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történik. Ennek részleteiről az alábbiakban tájékoztatjuk Önt.

Az Adatkezelő:

Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt.
székhely: 8200 Veszprém, Kistó u. 9.
képviseli: Kajdon Attila

Elérhetőségei: sajt@savencia.com
A kezelt személyes adatok köre:

 • a Játékos regisztrációkor az Instagram és Facebook felületén megadott neve és felhasználóneve,
 • panasz, kérdés megfogalmazása esetén a kérelemben foglalt személyes adatok (kérjük, kérdése, panasza megfogalmazásakor csak olyan személyes adatokat adjon meg, amelyek az Ön megítélése szerint feltétlenül szükségesek a kérdés megválaszolásához, panasz elbírálásához).
 • A nyeremény kiküldéséhez szükséges, a Játékos által megadott személyes adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím)

Az adatkezelés célja:

 • a Játékban való részvétel biztosítása, a részvételi feltételek fennállásának ellenőrzése, kapcsolattartás a Játékossal;
 • a nyeremények átadása, a nyertes e minőségének ellenőrzése, ennek dokumentálása;
 • a Játékkal, vagy a kapcsolódó adatkezeléssel összefüggő esetleges kérdések, panaszok megválaszolása, a GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásának lehetővé tétele;
 • a Játék lezárását követően az Adatkezelő jogi pozíciójának védelme az esetleges jogi igényekkel szemben, valamint az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

 • a nyertesek nevének közzététele vonatkozásában a Szervezőnek és a Lebonyolítónak a Játék hiteles, nyereményjátékok szervezésére vonatkozó etikai előírásai szerinti, átlátható lebonyolításához fűződő jogos érdeke;
 • kérdések, panaszok megválaszolása, érintetti jogok gyakorlása kapcsán az Adatkezelő ezen kérdések, panaszok megválaszolásához fűződő jogos érdeke, a GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlása esetén a GDPR-ból fakadó jogi kötelezettségei teljesítése;
 • jogi pozíciónk védelme, jogi igényeink érvényesítése kapcsán az ehhez fűződő jogos érdekünk.

A személyes adatok megőrzésének időtartama
A Játékban való részvétellel, a nyeremény átadásával összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék sikeres lebonyolításáig, az átadás-átvételi jegyzőkönyvet pedig a számviteli bizonylatokra vonatkozó kötelező jogszabályi megőrzési időn keresztül őrizzük meg.

A panaszokkal, kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatos személyes adatokat, valamint azon adatokat, amelyek valamely jogi igény szempontjából később jelentőséggel bírhatnak, a Játék lezárásától számított 5 éves, polgári jogi elévülési időn belül őrizzük meg.

Az adatok címzettjei, a nem az Érintettől gyűjtött adatok esetén az adatok forrása
A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés kapcsán az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozó a Játék gyakorlati megvalósításában nyújt segítséget az Adatkezelő számára. Az adatfeldolgozó adatai:
Republic Group Communication Kft.
székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 51.;
cégjegyzékszám: 01-09-298435;
adószám: 25956379-2-41;
A személyes adatok Európai Unión kívüli címzett részére nem kerülnek továbbításra.

Fentiek alapján a nyertesek neve a Szervező Facebook és Instagram oldalán közzétételre kerül, e vonatkozásban a Facebook, Instagram és az Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. önálló adatkezelőnek minősül. A nyertes Játékosok adatait továbbá kezelheti a nyereményt kiszállító futárcég vagy Posta.

Érintett jogok

Önt a fentiekben meghatározott adatkezelésekkel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg.

Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Azon Adatkezelések kapcsán, ahol az Adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amely jogára jelen pont útján kifejezetten is felhívjuk a figyelmét!

Önt megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog is.

A jogok gyakorlására az „Adatkezelő” pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül van lehetőség. Kérjük, kérelmét röviden és minél egyértelműbben szíveskedjen megfogalmazni, hogy azt tartalma szerint el tudjuk bírálni és a szükséges lépéseket megtehessük.

Az Adatkezelő minden beérkező panaszt, kérelmet annak kézhezvételét követő egy hónapon belül érdemben megválaszol és a szükséges intézkedéseket megteszi. Ez a határidő a kérelem összetettségére, vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbítható, amely határidő-hosszabbításról Önt az Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja.

A hozzáféréshez való jog

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként.

Ön bármikor kérelmezheti, hogy tájékoztassuk arra vonatkozóan, hogy

 • milyen adatokat kezelünk;
 • mi az adatkezelés célja;
 • mely címzettek részére adjuk át személyes adatait;
 • mennyi ideig tároljuk személyes adatait;
 • milyen jogai vannak az adatkezeléssel összefüggésben; és
 • továbbítjuk-e Személyes adatait az Európai Unión kívüli országba vagy szervezet részére és amennyiben igen, milyen további garanciák vállalásával védjük az Ön személyes adatait.

A hozzáféréshez való jog gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy a kezelt személyes adatai másolatát kérje. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – az Ön ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

A helyesbítéshez való jog

Amennyiben úgy gondolja, hogy az általunk kezelt személyes adatok helytelenek, kérelmezheti az érintett adatok módosítását vagy frissítését. Amennyiben módunkban áll, a változásokról személyes adatok címzettjeit is tájékoztatjuk. Külön kérelem esetén listát küldünk azokról a címzettekről, amelyeket a változásról tájékoztattunk.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Érintettként jogosult arra, hogy személyes adatait „elfeledjék”.
Ez azt jelenti, hogy ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül, késedelem nélkül töröljük a személyes adatait vagy azoknak a jelen joggal érintett részét:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan Adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az Adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat más személlyel (ti. valamely címzettel,) is közöltük, akkor a törlést követően haladéktalanul tájékoztatjuk ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére természetesen tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

Felhívjuk figyelmét, hogy léteznek olyan esetek, amikor nem vagyunk kötelesek a Személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez való jog korlátját jelentik továbbá azon jogszabályi előírások, amelyek alapján meghatározott időtartamon keresztül kötelesek vagyunk megőrizni bizonyos dokumentumokat (pl. a számviteli törvény előírásai alapján).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Amikor az adatkezelést korlátozzuk, a korlátozással érintett személyes adatokon a tárolás kivételével semmilyen egyéb műveletet nem végzünk. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés nem korlátozható, ha az adatkezelés jogi igényeink előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme, vagy harmadik fél jogainak védelme céljából szükséges.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közöltük, az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatjuk ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést. Az Ön kérésére természetesen tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelése jogos érdekünk alapján történik, Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tiltakozása esetén töröljük az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokat, kivéve, ha

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy
 • az adatkezelés jogi igényeink előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Azt, hogy az előző két pontban foglalt valamely körülmény fennáll-e, eseti alapon mérlegeljük és e körben bennünket terhel a bizonyítási kötelezettség.

Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Reméljük, hogy soha nem adunk okot arra, hogy panaszt kelljen benyújtania a személyes adatok általunk történő kezelése miatt. Ettől függetlenül az alábbiakban tájékoztatjuk Önt hatékony bírósági jogorvoslathoz való jogáról, az alábbiak szerint.

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Önnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
Jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat, ha

 • úgy gondolja, hogy jogellenesen kezeljük a személyes adatait (közvetlenül is lehet bírósághoz fordulni, nem szükséges NAIH-eljárás előzetes lefolytatása);
 • a NAIH olyan határozatot hozott, amely ellen Ön fellebbezni kíván;
 • a NAIH nem foglalkozik az Ön panaszával vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (az utóbbi két esetben az eljárást a NAIH-al szemben kell lefolytatni).

Bírósági eljárást a lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kezdeményezhet (az Ön választásától függően). További információkat a magyar bíróságokról a következő linken talál: https://birosag.hu

Profilalkotás, automatizált döntéshozatal

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során profilalkotás nem történik. Automatizált döntéshozatal annyiban történik, hogy a nyertesek sorsolására mesterséges intelligencia segítségével kerül sor.

Záró rendelkezések.

A Játék nem minősül szerencsejátéknak, vagy ajándéksorsolásnak, kizárólag promóciós játéknak tekinthető.

A nyereményekkel kapcsolatos adózási kötelezettséget a játék Szervezője viseli.
A Szervező és a Lebonyolító a Játékban való részvételhez szükséges technikai feltételek biztosításában nem vesz részt.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.

A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, részvételre nem jogosult cselekvőképtelen, vagy részvételre nem jogosult korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint egyéb okból eredő, a Játékos bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező és a Lebonyolító minden felelősséget kizár.

A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa.

Ebben az esetben a jelen Szabályzat változtatását a Szervező nyilvánosságra hozza.

A Játékkal kapcsolatos esetleges bejelentések a Játék Szervezőjének alábbi e-mail címére jelenthetőek be:
sajt@savencia.com
Budapest, 2022. május 10.
Szervező és Lebonyolító